Zarząd Klubu Strzeleckiego ” KRUK” Łask

Zaprasza

Członków Klubu

Do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu, które odbędzie
się w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 17.00 ( drugi termin 17.15) w Ośrodku Szkolenia Strzeleckiego SHOTBOM (sala konferencyjno – szkoleniowa) ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask.

Porządek zebrania:

1.Powitanie delegatów i gości przez Prezesa Klubu.

2.Wybór Prezydium Zebrania.

3.Wybory Komisji Skrutacyjno-mandatowo-wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Informacja Komisji Skrutacyjno-mandatowo-wyborczej o ważności Walnego Zebrania.

5.Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.

6.Sprawozdania Prezesa KS “KRUK” Łask za rok 2023 i całą kadencję.

7.Przedstawienie przez skarbnika Planu finansowego Klubu na rok 2024.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu na okres kadencji 2019-2023.

– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego klubu za rok 2023.

– w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2024.

10,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11,Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Klubu

12,Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

13.Przedstawienie:

– Regulaminu działania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

– Regulaminu nagradzania i wyróżniania Klubu,

oraz  podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.

14,Ogłoszenie wyników  wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

15,Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Klubu Strzeleckiego “KRUK” Łask.

16,Wolne wnioski.

17,Zamknięcie obrad.

Ważne informacje:

Zasady zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

  1. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu powinni posiadać przynajmniej 25 osobowe poparcie innych członków Klubu mających pełne prawo wyborcze.
  2. Poparcie kandydatów musi być udokumentowane listą z podpisami. Listę należy złożyć w siedzibie Klubu ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask w zaklejonej kopercie maksymalnie na siedem dni przed Walnym Zebraniem tj. do dnia 29.02.2024 r. do godziny 20.00.
  3. Druk zgłoszenia kandydata jest do pobrania w sekretariacie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

Druki do pobrania

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA Zarządu

Pełnomocnictwo

Dokumenty do zapoznania się przed obradami

Od dnia 22 lutego w sekretariacie Klubu przy ul. Wrzosowej 35 w Łasku,
w godzinach od 10.00 do 20.00 będą wyłożone do zapoznania następujące dokumenty:
– sprawozdanie Zarządu Klubu na okres kadencji 2019-2023,

– sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2023,

– Plan finansowy na rok 2024,

– Regulamin działania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

– Regulamin nagradzania i wyróżniania Klubu.

Ze strzeleckim pozdrowieniem

Zarząd KS „KRUK” Łask